top of page

Projektista

iSeeNumbers -projektissa tutkitaan lasten matemaattisten taitojen kehitystä ja siinä ilmeneviä yksilöllisiä eroja ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Tavoitteena on ymmärtää paremmin niitä tekijöitä mitkä vaikuttavat matemaattisten taitojen kehitykseen. Siksi keskitymme tarkastelemaan lasten

 

 • taitojen (matemaattiset, kielelliset ja toiminnanohjaus)

 • motivaation (kiinnostus ja minäpystyvyys) ja 

 • hyvinvoinnin (koulutyöskentelyn arvostus ja matematiikka-ahdistus)

 

kehityksellistä vuorovaikutusta.​

kuvio_fin.png
TAVOITTEET

Ensijainen

 • Tuottaa tietoa yksilöllisistä eroista matemaattisten taitojen kehityksessä ja niiden vuorovaikutuksesta muiden taitojen (kielelliset ja toiminnanohjaus), motivaation (kiinnostus ja minäpystyvyys) ja hyvinvoinnin (koulutyön arvostus ja matematiikka-ahdistus) kanssa, jotta voimme ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat matemaattisten taitojen kehitykseen.

 

Toissijaiset

 • Tunnistaa ensimmäisellä luokalla ryhmiä, joiden profiilit taidoissa, motivaatiossa ja hyvinvoinnissa ovat erilaisia, sekä seurata kolmannelle luokalle asti kuinka vakaata tai muuttuvaa kuuluminen tiettyyn ryhmään on

 • Tunnistaa erilaisia kehityksellisiä polkuja matemaattisten taitojen kehityksessä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle 

 • Tunnistaa sellaisia varhaisia tekijöitä, mitkä parhaiten ennustavat matemaattisten taitojen kehittymistä

 • Löytää lasten silmänliikkeitä tutkimalla erilaisia prosesseja ja strategioita, joita lapset käyttävät kun he ratkovat matemaattisia tehtäviä 

 • Tunnistaa millaisia fysiologisia vasteita (syke ja hieneritys) lapsilla on kun he ratkovat matemaattisia tehtäviä, ja miten nämä ovat yhteydessä matematiikka-ahdistukseen

LOPPUTULEMA

Odotamme, että

 • löydämme ensimmäisellä luokalla ryhmiä, joiden profiilit eroavat toisistaan taitojen, motivaation ja hyvinvoinnin osalta 

 • löydämme miten vakaata tai muuttuvaa tiettyyn ryhmään kuuluminen on kolmen vuoden aikana 

 • löydämme niitä tekijöitä, mitkä ennustavat parhaiten matemaattisten taitojen kehittymistä ja ennaltaehkäisevät epäsuotuisaa taitojen kehittymistä 

 • silmänliikkeet paljastavat millaisia prosesseja ja strategioita lapset käyttävät matemaattisia tehtäviä ratkoessaan

 • löydämme miten matematiikka-ahdistus ja fysiologiset vasteet ovat yhteydessä toisiinsa  

Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa käyttää muun muassa matemaattisten taitojen interventioiden kehittämisessä (esim. oppimispelit) erityisesti niille lapsille, joiden taitojen kehityksessä havaitaan epäsuotuisa suunta.  

RAHOITUS

Norjan tutkimusakatemia (The Norwegian Research Council, FINNUT, Young Research Talent), 2018-2022

Oslon yliopisto, Erityispedagogiikan laitos

NFR_merke_horisontal_moerkblaa_eng.png
university-of-oslo_edited.png
bottom of page